Hvert år i Juli måned afholdes ordi­nær generalforsamling. Stedet vælges af bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes ved brev til hvert medlem på dennes ifølge medlemsprotokol­len anførte adresse. Indkaldelsen bekendtgøres ligeledes ved opslag. Indkaldelse til generalfor­samlingen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamling grundejerforeningen solhjemgården


På generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen.


Lige år vælges: formand, 1 bestyrelsesmedlem + 1 suppleant.


- Ulige år vælges: kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Enhver afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre der fremsættes ønske om skriftlig afstemning. Der tilkommer ejeren af hver parcel 1 stemme. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.2017 - Referat fra generalforsamling nr. 50
2016 - Referat fra generalforsamling nr. 49
2015 - Referat fra generalforsamling nr. 48
2014 - Referat fra generalforsamling nr. 47
2013 - Referat fra generalforsamling nr. 46
2012 - Referat fra generalforsamling nr. 45
2011 - Referat fra generalforsamling nr. 44

se flere referater i dokument arkivet